Yeniocak Yapı Kamera kayıt metni

YENİOCAK YAPI&İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UYUM PROJESİ KAPSAMINDA GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Yeniocak Yapı&İnşaat Tic.Ltd.Şti tarafından yerleşkelerimizin genel iç ve dış alanlarında, bina giriş ve çıkışlarında ve gerekli görülen tüm lokasyonlarda alınan kapalı devre kamera kayıt sistemleri, sadece siz müşterilerimizin ve Yeniocak Yapı&İnşaat personellerinin güvenlikleri açısından amaca uygun olarak kayıt altına alınmakta, kişisel verileri koruma kapsamında getirilen teknik tedbirler ile sürekli denetim ve koruma altına alınmaktadır .

İşbu aydınlatma metni çerçevesinde kişisel verilerinizin korunması konusunda daha detaylı bilgi almak için www.yeniocakyapi.com/kvkk linkinde yer alan Yeniocak Yapı&İnşaat kişisel veri politikasını incelemenizi rica ederiz.


 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

  6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan hükümler ile beraber 12.maddede yer alan “Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.” hükmü ile kamera kayıtları yapılmaktadır. Bu kapsamda gerek Kişisel Verileri Koruma Kanunu gerekse de güvenlik tedbirlerini sağlamak için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili diğer tüm sair mevzuatlar uyarınca kamera kaydı sağlanmaktadır.


 2. Kişisel Verilerinizin Aktarım ve Paylaşımı

  6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz ancak mevzuatta yer alan şartların varlığı halinde sınırlı olarak, amaçlara uygun olarak diğer bir deyişle siz müşterilerimizin hizmet faaliyetlerinden yararlanması ve şirketimizin hizmet faaliyetlerini yürütebilmesi adına gerekli olduğu takdirde paylaşım içerisinde alınmaktadır. Ulusal ve uluslararası kanun yükümlülüklerinden doğan şirket yetkileri kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile beraber sadece amaca uygun ve ölçülü şekilde veri paylaşımları gerçekleştirilmektedir.


 3. Kişisel Verilerinizin Korunması İçin Tarafımızca Alınan Tedbirler

  CCTV diğer bir deyişle kamera kayıtlarınız kanunun ön gördüğü şekilde güncellik ilkesine uygun olarak şirketimizce kayıt altına alınmış olup, idari ve teknik olarak koruma altına alınmış olup, sistematik olarak tarafımızca denetim altında tutulmaktadır. Öncelikle 6698 sayılı mevzuatın 11.ve 12. Maddeleri uyarınca ve bununla beraber tüm sair mevzuatlar kapsamında teknik araçlar vasıtasıyla kamera kayıtlarınız kayıt altında tutulmakta olup gerekli tüm tedbirler alınarak veri kayıt sistemine işlenmektedir.


 4. Kişisel Verisi İşlenen Müşterilerimizin Hakları

  Kişisel verisi işlenen müşterilerimizin hakları 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11.maddesi uyarınca belirtilmiştir;

  Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  5. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


 5. İlgili Haklarınız İle İlgili Başvuru Talepleriniz

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13.maddesi uyarınca bu konudaki taleplerinizi yazılı olarak veya Yeniocak Yapı&İnşaat Tic.Ltd.Şti’nin belirlediği yöntemler ile tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimizin belirlediği yöntemler aşağıda yer almaktadır.

Kişisel Verileri Koruma ile ilgili taleplerinizi www.yeniocakyapi.com/basvuruformu.html yer alan başvuru formu üzerinden veya kurumumuzdan fiziksel olarak talep edebileceğiniz kişisel verileri koruma formunu güvenli elektronik imza ile yeniocakyapi@hs02.kep.tr adresine veya ilgili talebinizi noter aracılığı ile “Gültepe Mah.çevre Yolu Üzeri Orhanlı Üst Geçit Yanı Defne, 31075 Antakya/Hatay” adresine talebinizi kimlik bilgileriniz ve talebiniz açık olarak anlaşılacak şekilde gönderebilir veya fiziksel olarak elden teslim edebilirsiniz.

kamera metni