YENİOCAK YAPI&İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU


1. GENEL


Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”)

11. ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu, veri sorumlusu sıfatıyla Yeniocak Yapı&İnşaat Tic.Ltd.Şti tarafından hazırlanmıştır.


2. BAŞVURU YOLU


Siz veri sahipleri, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Yeniocak Yapı&İnşaat Tic.Ltd.Şti’ne KVKK'nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle:


 1. yeniocakyapi@hs02.kep.tr e-posta adresine göndereceğiniz bir e-posta


 2. “Gültepe Mah.çevre Yolu Üzeri Orhanlı Üst Geçit Yanı Defne, 31075 Antakya/Hatay” adresine iadeli taahhütlü posta, noter vasıtasıyla veya elden teslim yöntemi ile göndereceğiniz Başvuru Formu ile öğrenme hakkına sahipsiniz.


  1. VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER


Başvurunuz ile ilgili gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılabilmesi ve konuya ilişkin çözümlerin geliştirilebilmesi amacıyla aşağıdaki alanları doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurmanız gerekmektedir:

Veri Sahibi
Adı Soyadı (*) :
T.C. No (*)
Adres (*)
Telefon (*)
E-posta (*)

*Doldurulması zorunlu alanlar.


Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, münhasıran işbu Başvuru Formu’nun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenmektedir.


Yeniocak Yapı&İnşaat Tic.Ltd.Şti ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin hâlihazırda devam edip etmediğini aşağıda yer verilen bölümde belirtiniz.


v

Çalışan&Stajyer
Ziyaretçi Diğer

 


Yeniocak Yapı&İnşaat Tic.Ltd.Şti ile olan ilişkim başvuru tarihi itibarıyla devam etmektedir.


Yeniocak Yapı&İnşaat Tic.Ltd.Şti ile olan ilişkim ( ....................) tarihi itibarıyla sona ermiştir.


II) VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ


Veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıda yer verilen listedeki ilgili kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz.


TALEBİNİZ

GEREKEN BİLGİ/BELGE

SEÇİMİNİZ

1.Kişisel

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız


verilerimin

lütfen belirtiniz.

Yeniocak


Yapı&İnşaat


Tic.Ltd.Şti


tarafından işlenip


işlenmediğini


öğrenmek


istiyorum.


2. Yeniocak

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız



Yapı&İnşaat

lütfen belirtiniz.

Tic.Ltd.Şti


tarafından kişisel


verilerimin hangi


amaçla işlendiğini


öğrenmek


istiyorum.


3. Yeniocak

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız



Yapı&İnşaat

lütfen belirtiniz.

Tic.Ltd.Şti


tarafından kişisel


verilerimin amacına


uygun kullanılıp


kullanılmadığını


öğrenmek


istiyorum.


4. Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişileri bilmek

istiyorum.


Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.


5. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini

istiyorum.

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.



6. Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini

istiyorum.

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.


7. Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini

istiyorum.

Bu talebinize konu verilerin hangi veriler olduğunu ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucun ne olduğunu lütfen belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere Başvuru Formu ekinde yer veriniz.



8. Kişisel

Bu talebiniz, kişisel bilgilerinizin yalnızca bir


verilerimin

kısmına ilişkin ise bunların hangi veriler olduğunu

işlenmelerini

ve bu talebinizin gerekçesini tevsik edici bilgi ve

gerektiren

belgelerle birlikte belirtiniz, bu hususlara ilişkin

sebeplerin ortadan

tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Başvuru

kalkması nedeniyle

Formu ekinde yer veriniz.

aktarıldıkları


üçüncü kişiler


nezdinde de


silinmesini/yok


edilmesini


istiyorum.


9. Yeniocak

Bu talebinizin gerekçesini ve bilgi alma talebinize


Yapı&İnşaat

ilişkin durumun sonucunu belirtiniz, bu hususlara

Tic.Ltd.Şti

ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen

tarafından işlenen

Başvuru Formu ekinde yer veriniz.

kişisel verilerimin


münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz

ediyorum.


10.Kişisel

Bu talebinizin gerekçesini ve uğradığınızı


verilerimin kanuna

düşündüğünüz zararı aşağıdaki boşlukta

aykırı işlenmesi

belirtiniz; bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve

nedeniyle

belgelere (örnek; Kişisel Verilerin Korunması

uğradığım zararın

Kurulu veya mahkeme kararları) lütfen Başvuru

tazminini talep

Formu ekinde yer veriniz.

ediyorum.



Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu Başvuru Formu ile birlikte noterce onaylanmış özel vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.


Kişisel veri sahibinin Kişisel Veri Politikası’nda yer alan usule uygun olarak Başvuru Formu aracılığı ile talebini Yeniocak Yapı&İnşaat Tic.Ltd.Şti ‘ye iletmesi durumunda Yeniocak Yapı&İnşaat Tic.Ltd.Şti talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Yeniocak Yapı&İnşaat Tic.Ltd.Şti , başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi ve belge talep edebilir. Veri sahibinin bu amaçla sorduğu sorulara yönelik elde ettiği bilgi ve belgeler bir veri kayıt sistemine kaydedilmeyecek ancak kaydedilse dahi başvuruyu yapanın veri sahibi olduğunun tespit edilmesi üzerine derhal imha edilecektir.


 1. VERİ SAHİBİNİN TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI


  Niteliğine göre talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihi takip eden en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu Başvuru Formu’nda belirtilmiş olan seçiminize göre KVKK’nın 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin öncelikli bir tercihiniz varsa, lütfen aşağıda belirtiniz:


  Başvuruma ilişkin sonucun e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.


  Başvuruma ilişkin sonucun posta aracılığı ile adresime gönderilmesini istiyorum.



  Talepleriniz Yeniocak Yapı&İnşaat Tic.Ltd.Şti tarafından ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.


 2. VERİ SAHİBİ BEYANI


KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.


Veri Sahibi


Adı Soyadı


Başvuru Tarihi


İmza



VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU HAKKI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:


 1. Veri Sahibinin Başvuru Hakkı


  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda talepte bulunabileceği düzenlenmiştir.

 2. Başvuru Hakkının İstisnaları

  KVKK’nın 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

 3. Veri Sahibinin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 14’üncü maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde veri sahibi; Yeniocak Yapı&İnşaat Tic.Ltd.Şti ‘nin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

veri politikası

Aydınlatma metnini okudum (gerekli)